Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Klient/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Organizatorem szkoleń otwartych jest Efi Training Center Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Posag 7 Panien 1, bud. C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000366110, posiadająca nr NIP 521-358-00-24, zwana dalej „Efi Training Center”.
 3. Szkoleniami otwartymi nazywane są szkolenia, których warunki szczegółowo są opisane w ofercie szkoleń na stronie www.efitc.pl,  na które może zapisać się każda zainteresowana  osoba.
 4. Klientem nazywany jest pracodawca kierujący pracowników na szkolenie jako uczestników firmowych i pokrywa koszty szkolenia.
 5. Uczestnik prywatny, to osoba, która wyraziła chęć udziału w danym szkoleniu poprzez zgłoszenie się przez Kartę zgłoszenia, koszty szkolenia pokrywa z prywatnych środków.
 6. Uczestnik firmowy, to osoba, która wyraziła chęć udziału  w danym szkoleniu poprzez zgłoszenie się przez Kartę zgłoszenia, koszty szkolenia pokrywane są przez pracodawcę/Klienta.
 7. Osoba kontaktowa/zgłaszający, osoba zgłaszająca więcej niż jednego uczestnika, wyznaczona do kontaktu.
 8. Karta zgłoszenia, dostępna na stronie internetowej w wersji on-line lub do pobrania pliku w formie pdf.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym i płatności

 1. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia otwartego przez Efi Training Center jest zgłoszenie się minimum 8 uczestników na szkolenie ITIL ,5 na szkolenie DevOps.
 2. 14 dni  przed rozpoczęciem  szkolenia firma Efi Training Center prześle do uczestników zgłoszonych poprzez Kartę zgłoszeniową, na adres e-mail, potwierdzenie organizacji  szkolenia wraz z agendą.
 3. Efi Training Center zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia przed upływem 14 dni do rozpoczęcia szkolenia, z możliwością ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów ze strony uczestników.
 4. Efi Training Center zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. W przypadku takiej sytuacji zgłoszeni uczestnicy otrzymają zwrot 100% wpłaconych środków w czasie nie dłuższym niż 7 dni na rachunek, z którego została uiszczona opłata.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej Efi Training Center lub wypełnienie Karty zgłoszenia dostępnej na stronie w wersji pdf i przesłanie wypełnionej na adres mailowy szkolenia|efitc.pl| |szkolenia|efitc.pl oraz uiszczenia opłaty za szkolenie.
 6. Płatności należy dokonać niezwłocznie po zgłoszeniu się na szkolenie, na podstawie przesłanej drogą mailową Faktury Pro-forma bądź korzystając z płatności on-line.
 7. W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej ilości osób na szkolenie otwarte, firma Efi Training Center ma prawo odmówić przeprowadzenia szkolenia nadmiarowym osobom. Przydział do grupy następuje w kolejności uiszczenia opłaty za szkolenie.
 8. W cenie szkolenia zawarte są: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem, lunch a także certyfikat ukończenia szkolenia.
 9. Podane ceny szkoleń są cenami netto.  
 10. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom podczas szkoleń są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych jest zabroniona.

 

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Uczestnikowi przystępuje prawo do rezygnacji ze szkolenia. Jeśli takowa nastąpi 14 dni przed szkoleniem, uczestnikowi zostanie zwrócone 100% wpłaconych środków. Jeśli natomiast uczestnik zrezygnuje na krócej niż 14 dni do rozpoczęcia szkolenia, wówczas Efi Training Center zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaconych środków na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 2. Rezygnację należy zgłosić w formie pisemnej i przesłać na adres e-mail szkolenia|efitc.pl| |szkolenia|efitc.pl
 3. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia obowiązku zapłaty 100% ceny Szkolenia.

 

Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych z przeprowadzeniem szkolenia.
 2. Szczegółowo opisaną Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Efi Training Center  w terminie 7 dni od realizacji szkolenia.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby firmy oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika o jej wyniku mailem na wskazany adres.
 4. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części lub też Efi Training Center może odmówić jej uwzględnienia.
 5. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Efi Training Center może zaproponować Uczestnikowi  udzielenie rabatu na reklamowane szkolenie, jednak nie wyższego niż 50%.
   

Ochrona danych osobowych

 1.  Administratorem danych osobowych jest Efi Training Center z siedzibą w Warszawie przy ulicy Posag 7 Panien 1, bud. C.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji umowy w przedmiocie świadczenia usługi szkoleniowej (rejestracja i udział w szkoleniu oraz egzaminie). Państwa dane osobowe będą także przetwarzane na potrzeby realizacji marketingu bezpośredniego własnych usług administratora, tj. marketingu produktów i usług oferowanych przez Efi Training Center  w postaci informacji handlowej.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Efi Training Center tj. producentom i dostawcom oferowanych szkoleń.
 4. Podanie wskazanych w formularzu danych jest niezbędne do zawarcia umowy i wzięcia udziału w szkoleniu. Niepodanie ww. danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy.
 5. Przekazane dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
 6. Do danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 8. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych bądź realizacji praw z nich wynikających prosimy o kontakt pod adres e-mail: iodo@efitc.pl.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.efitc.pl i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Efi Training Center zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
 3.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 roku.